THÔNG TIN CÔNG TY
TIN TỨC
NGUYÊN LIỆU
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
LIÊN HỆ
Tin tức

 Công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2017
21-12-2017 -

Tin đă đưa:
01-11-2017 : Kết quả xin ư kiến cổ đông bằng văn bản
30-10-2017 : Phiếu xin ư kiến Cổ đông bằng văn bản
30-10-2017 : Quyết định xin ư kiến biểu quyết Cổ Đông bằng văn bả
30-10-2017 : Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT.STA 28/10/2017
24-10-2017 : Công bố thông tin v/v trả cổ tức đợt 2 năm 2017
Copyright © stapimex.com.vn 2018.