THÔNG TIN CÔNG TY
TIN TỨC
NGUYÊN LIỆU
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
LIÊN HỆ
Tin tức

 Kết quả xin ư kiến cổ đông bằng văn bản
01-11-2017 -

Tin kế tiếp:
21-12-2017 : Công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2017

Tin đă đưa:
30-10-2017 : Phiếu xin ư kiến Cổ đông bằng văn bản
30-10-2017 : Quyết định xin ư kiến biểu quyết Cổ Đông bằng văn bả
30-10-2017 : Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT.STA 28/10/2017
24-10-2017 : Quyết định, thông báo và đề nghị chuyển khoản cổ tức đợt 2 năm 2017
24-10-2017 : Công bố thông tin v/v trả cổ tức đợt 2 năm 2017
Copyright © stapimex.com.vn 2018.