THÔNG TIN CÔNG TY
TIN TỨC
NGUYÊN LIỆU
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
LIÊN HỆ
Tin tức

 Công bố thông tin v/v trả cổ tức đợt 2 năm 2017
24-10-2017 -

Tin kế tiếp:
21-12-2017 : Công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2017
01-11-2017 : Kết quả xin ư kiến cổ đông bằng văn bản
30-10-2017 : Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT.STA 28/10/2017
30-10-2017 : Quyết định xin ư kiến biểu quyết Cổ Đông bằng văn bả
30-10-2017 : Phiếu xin ư kiến Cổ đông bằng văn bản

Tin đă đưa:
22-08-2017 : Quyết định thôi chức Phó Tổng Giám Đốc
01-08-2017 : NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017
18-04-2017 : Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCD 2017, Nghị Quyết HĐQT 2017
18-04-2017 : Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2016 và đề nghị chuyển khoản cổ tức
13-04-2017 : Văn kiện đại hội đồng cổ đông năm 2017
Copyright © stapimex.com.vn 2018.