THÔNG TIN CÔNG TY
TIN TỨC
NGUYÊN LIỆU
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
LIÊN HỆ
Tin tức

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐĂ ĐƯỢC KIỂM TOÁ
20-03-2017 -

Tin đă đưa:
18-03-2017 : Đăng kư tham dự đại hội đồng cổ đông 2017
18-03-2017 : Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
18-03-2017 : Quyết định triêu tâp đại hội đồng cổ đông 2017
18-03-2017 : Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2017
07-09-2016 : NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ỨNG CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2016
Copyright © stapimex.com.vn 2017.