THÔNG TIN CÔNG TY
TIN TỨC
NGUYÊN LIỆU
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
LIÊN HỆ
Tin tức

 Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2017
18-03-2017 -

Tin kế tiếp:
18-04-2017 : Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCD 2017, Nghị Quyết HĐQT 2017
18-04-2017 : Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2016 và đề nghị chuyển khoản cổ tức
13-04-2017 : Văn kiện đại hội đồng cổ đông năm 2017
31-03-2017 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2014-201
31-03-2017 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN 2016

Tin đă đưa:
07-09-2016 : NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ỨNG CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2016
01-08-2016 : HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁC TÀI CHÍNH NĂM 2016
18-07-2016 : VÙNG NUÔI TÔM: NÔNG TRẠI XANH
18-07-2016 : VÙNG NUÔI TÔM: MỎ Ó
11-07-2016 : NGHỊ QUYẾN CỦA HĐQT (V/v giải thể chi nhánh)
Copyright © stapimex.com.vn 2017.